11, మే 2022, బుధవారం

 అమ్మ 

.వె 

అమ్మ లేని యింట హాయి లేనే లేదు /

అమ్మ యున్న యింట నన్ని యుండు /

అన్ని చోట్ల బ్రహ్మ అవతరించను లేక /

అమ్మ సృష్టి జేసె నంత బ్రహ్మ .


.వె 

బ్రహ్మ కన్న మిన్న రక్తమిచ్చిన యమ్మ 

బ్రహ్మ సృష్టి జేసి వదలి వేయు 

పెంచి పెద్ద జేసి విద్య బుద్ధు లు జెప్పు 

అమ్మ బ్రహ్మ కంటె నరయ పెద్ద.


.వె 


మూఁడు రెండు సార్లు పుడమి తిరిగినట్లు /

వేయి పదులు కాశి వెళ్ళి నట్లు /

కదిసి నూఱు మార్లు కడలి మునిగినట్లు /

తల్లి కొక్క మాఱు దండ మిడుట .


కోమలరావు బారువ 9/5/2022

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి